ГАРАНЦИЯ

За да се елиминира рискът от загуба, ще намерите гаранцията в .PDF формат в клиентския си профил за всяка поръчка.

Изтеглете, попълнете (открит дефект) и изпратете гаранцията заедно с продукта за по-добър комуникационен поток.

Всички нови продукти, продавани на iUni.bg, се ползват от 24 или 48-месечна гаранция, в зависимост от офертата, която сте получили.

Имаме и "презапечатани" продукти, това са нови продукти, чиято опаковка е била отворена.
Това са продукти, върнати от клиенти в рамките на законовия срок от 14 дни, или продукти, които са били тествани или взривени в шоурума.
Те се ползват от 6-месечна гаранция.
Абсолютно всички "повторно запечатани" продукти се тестват щателно, преди да бъдат предложени за продажба.

Гаранцията за юридически лица е 12 месеца. Максималният срок за привеждане на продуктите в съответствие е 15 дни.

Гаранционните условия са в съответствие със законовите разпоредби: Правителствена наредба № 21 / 1992 г. за защита на потребителите, Закон № 449 / 2003 г. за продажбата на продукти и свързаните с тях гаранции.

Продуктите с физически дефекти, като вдлъбнатини, пукнатини, начупвания, изгорели или напукани компоненти/части и т.н., не се покриват от гаранцията, повредени, отстранени или променени етикети или гаранционни пломби, продукти, използвани в неподходящи условия (неподходящо захранващо напрежение, излагане на високи температурни колебания и налягане, механични удари, неправилно боравене, използване на продукти във влажни, прашни или химически условия, софтуер с парола и т.н.).), неправилни настройки и инсталации, дефектни захранвания, незащитени контакти, проникване на течности, метали или други вещества в оборудването, механични или пластмасови интервенции върху продуктите, свързване или изключване на определени компоненти по време на работа на оборудването, вируси, неправилно презаписване на софтуер и приложения или паркирани продукти/софтуер и т.н., както и продукти, чиито инсталационни програми са използвани неправилно или са използвани драйвери или програми, различни от оригиналните. Инсталирането или пускането в експлоатация на продукти от неоторизирани лица ще доведе до загуба на гаранцията. Програмите и информацията, записани на носители на информация, могат да бъдат изтрити по време на сервизни операции. Препоръчваме периодично да правите резервни копия и преди да изпратите продуктите в гаранция.

Максималното време за решаване на проблема е 15 календарни дни.
След привеждане на продукта в съответствие с изискванията, той може да бъде взет директно от сервиза или можете да поискате да бъде изпратен по куриер.

Привеждането в съответствие може да се извърши чрез:

  1. - отстраняване на неизправности/ремонт на продукта;
  2. - частична или пълна замяна на продукта;
  3. - замяна с продукти, чиито характеристики са поне сходни/равни на тези на продукта, който не може да бъде поправен или заменен със същия модел;
  4. - връщане на стойността на продукта, ако ремонтът или замяната не са възможни;
Отговорности на клиента

Гаранционните условия не се прилагат за проблеми или повреди, причинени от клиента, или при обстоятелства като, но не само, следните:

  1. - продуктът е бил манипулиран, ремонтиран и/или модифициран от неоторизиран персонал;
  2. - серийният номер на продукта (S/N - "сериен номер", IMEI и т.н.), компонентите или аксесоарите са били модифицирани, отменени или премахнати;
  3. - гаранционните пломби са били нарушени или променени;
  4. - продуктът има физически дефекти: вдлъбнатини, пукнатини, начупване, ръжда, или показва следи от неправилна употреба: неподходящо захранващо напрежение, излагане на високи температури и колебания в налягането, неправилно боравене, неправилни настройки и инсталации, вируси, презаписване на софтуер, проникване на течности, метали или други вещества в оборудването и др;
  5. - невъзможност за използване поради забравени или изгубени пароли/мерки за сигурност.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРОДУКТИ В ГАРАНЦИЯ

Продуктите, донесени или изпратени на вниманието на сервизния отдел, трябва да са окомплектовани, да съдържат всички аксесоари (препоръчваме да бъдат донесени/изпратени в оригиналната опаковка или в подходяща опаковка, за да се избегнат повреди, причинени от условията на транспортиране) и да са придружени от копие на фактурата за покупка или гаранционния сертификат, които се намират в клиентския акаунт за всяка поръчка.

Продукти, които не са върнати от сервизното звено врамките на 6 месеца след приключване на операциите, ще бъдат обявени за изоставени (съгласно разпоредбите на Гражданския кодекс).

СЕРВИЗЕН ОТДЕЛ

Място на доставка/адрес на доставка на продуктите за ремонт.

Адрес: Strada Lunca Banului nr 4, Sector 3, Bucharest, Postal Code 032093
График: от понеделник до петък, от 09:00 до 17:00 ч.
Имейл: vanzari@iuni.ro
Телефон: 0310 800 399

ВНИМАНИЕ!

Продуктите за гаранция ще бъдат взети от куриерската фирма по наше искане. Моля, попълнете изискваната информация във формуляра. След одобрение на заявката ви, след около 2 дни куриерът ще дойде да вземе продукта. Моля, опаковайте продукта внимателно, преди да го предадете на куриера, за да го предпазите по време на транспортирането. Продуктът ще бъде занесен от куриера в приемната служба на iUni.ro.

Формуляр за поправка на продукт (изпращане на продукт в сервиз): кликнете ТУК